Last edited by Barg
Wednesday, July 29, 2020 | History

2 edition of Ein bwriad a"n gwerthoedd. found in the catalog.

Ein bwriad a"n gwerthoedd.

New Opportunities Fund.

Ein bwriad a"n gwerthoedd.

by New Opportunities Fund.

  • 110 Want to read
  • 18 Currently reading

Published by New Opportunities Fund in London .
Written in English


The Physical Object
Pagination26p. :
Number of Pages26
ID Numbers
Open LibraryOL19187943M

Ein bwriad yw mabwysiadu dull cyfannol o reoli’r amgylchedd dŵr a sicrhau ein bod yn cydbwyso gwerthoedd ecolegol, cymdeithasol ac economaidd wrth wneud penderfyniadau er mwyn: diogelu’r amgylchfyd dŵr rhag dirywio cyflawni amcanion ehangach Cyfarwyddebau Ewropeaidd eraill.   Dylem ailddatgan ein hymrwymiad i ymdrechu dros heddwch yn y dyfodol. "Mae’r pabi gwyn yn cofio pawb sydd wedi cael eu lladd oherwydd rhyfel neu wrthdaro, a hefyd yn cynrychioli’r gwerthoedd o heddwch, rhyngwladoliaeth ac urddas i bawb sydd .

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Ein Gwerthoedd a Safonau Allweddol. Safonau Gofal Cwsmer Dewis Ein bwriad yw ei gwneud yn hawdd i chi gysylltu â ni a darparu gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol bob amser. • Ein bwriad yw darparu mynediad i gwsmeriaid atom 24/7 gyda phwyslais ar sianeli digidol ac ar-lein ond.

Wrth fireinio ein blaenoriaethau a’n gweithgareddau, gobeithiwn ddatblygu perthnasau mwy ystyrlon gyda’r awduron a’r cyfranogwyr rydym yn gweithio â hwy. Maent yn defnyddio ein gwasanaethau neu’n cyflawni ein prosiectau, ac yn randdeiliaid hollbwysig. Ein nod yw sicrhau fod ein dulliau o gefnogi yn cynnig datblygiad hir-dymor i awduron, gan ganolbwyntio ar fuddsoddi ar yr amser. yn bwysig i’r defnyddwyr gwasanaeth, ein partneriaid a’r gymuned ehangach gredu bod y Cyngor yn trin pawb yn deg a chyfartal wrth ddarparu gwasanaethau. Ein nod yw sicrhau bod ein contractwyr ac eraill sy'n darparu’r gwasanaethau yn rhannu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd. Rydym hefyd yn cydnabod ein bod yn gweithio mewn cymuned hynod.


Share this book
You might also like
Mr. Petre

Mr. Petre

struggle for South America

struggle for South America

Theory of spectrochemical excitation

Theory of spectrochemical excitation

Thunder in the distance

Thunder in the distance

Palladio

Palladio

Electronic analog computer primer.

Electronic analog computer primer.

Retail market known as Castle Market at Sheffield.

Retail market known as Castle Market at Sheffield.

Dog Stole Home

Dog Stole Home

The winning of peace.

The winning of peace.

Energy conservation guidebook

Energy conservation guidebook

Understanding American Government and politics

Understanding American Government and politics

Cameroun, droits et libertés

Cameroun, droits et libertés

Turkish English Comprehensive Dictionary

Turkish English Comprehensive Dictionary

Ein bwriad a"n gwerthoedd by New Opportunities Fund. Download PDF EPUB FB2

Mae ein gwerthoedd yn bethau yr ydym yn credu sy'n bwysig yn y ffordd rydym yn byw ac yn gweithio. Dyma ein "hegwyddorion arweiniol" Mae gan bob un o'n gwerthoedd statws cyfartal; Mae gwerthoedd fel arfer yn anweledig (fel mynydd iâ, nhw yw’r rhew o dan y dŵr) Gall gwerthoedd ar eu pen eu hunain fod yn ddiystyr, os nad ydynt yn cyd-fynd â.

Ein bwriad yw rhoi fframwaith deddfwriaethol ar waith sy'n gofyn am y canlynol. Bydd yn ofynnol i unedau cyfeirio disgyblion: ddarparu dysgu sy'n galluogi dysgwyr i wneud cynnydd mewn perthynas â'r pedwar diben, sy'n addas ar gyfer oedrannau, galluoedd a doniau'r dysgwyr, sy’n eang a chytbwys, ac sy’n cynnig cynnydd priodol.

Gweledigaeth, Bwriad a Gwerthoedd; Aelodau'r Bwrdd; Ymunwch a'n Bwrdd; Y Tim Arwain; Geirda Cwsmeriaid; Digwyddiadau ar y gweill; Newyddion Taf; Llogi ein. RLD Construction (R L Davies & Son Ltd) are one of the principal building contractors in North Wales.

Established inour foundations are firmly based on traditional values while being committed to incorporating innovative modern building practices. Ein nod yw sicrhau bod yr holl blant, beth bynnag eu gallu, yn cyrraedd eu llawn potensial mewn awyrgylch hapus a diogel.

Ethos yr Ysgol Mae Ysgol Gymraeg Glan Ceubal yn gymuned ddiogel, ofalgar lle bydd pob plentyn yn cael y cyfle i gyflawni i’w botensial llawn. penderfyniadau. Ein bwriad yw i’r egwyddorion cadwraeth a geir yn y ddogfen hon helpu i gyfleu’r athroniaeth hon. Bydd yr egwyddorion hefyd yn helpu Llywodraeth Cynulliad Cymru i roi datblygu cynaliadwy wrth wraidd ei gwaith.

Ym mis Mailansiodd Llywodraeth y Cynulliad Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned, sy’n nodi’r ffordd. Ein bwriad yn Ysgol Pencae yw creu awyrgylch siriol a diogel, lle mae pawb yn gwneud eu gorau bob amser. “Gyda’n Gilydd Gwnawn Lwyddo” Fel Ysgol Eglwys Yng Nghymru, mae gwerthoedd Cristnogol megis caredigrwydd yn rhan anatod o weithgarwch dyddiol pob aelod o’r ysgol.

GWEITHIO o ADREF a Gwybodaeth ar COVID Ein bwriad yw bod pob aelod o gymuned Gelli Aur yn byw gyda gwerthoedd ac ymddygiad positif, gyda’r dyhead, hyder a sgiliau i fod yn ddinasyddion gwybodus a chreadigol o Gymru a’r Byd.

School Aims. To provide an environment in which each child feels secure and valued. newid enw Addysg Grefyddol er mwyn dangos yn glir y bwriad i ymdrin â mwy na chrefydd yn yr elfen hon o'r cwricwlwm. Ar ôl ystyried cyngor ar yr ymatebion i'r ymgynghoriad a'r asesiad effaith, penderfynodd y Gweinidog Addysg y byddai'r pwnc yn cael ei ailenwi'n "Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg" yn y cwricwlwm newydd.

‘Ein bwriad yn syml,’ meddai Angharad, ‘yw annog plant, disgyblion ysgol, rhieni a phobl ledled Cymru i dynnu hunlun yn eu dangos yn rhannu stori neu’n dal llyfr, ac i lwytho’r llun ar Twitter, Facebook neu Instagram gan ddefnyddio’r hashnodau #hunlyfr ac #diwrnodyllyfr.

Ein bwriad yw defnyddio ein hawliau democrataidd i ymgynull, i fynegi’n rhydd ac i wrthdystio. Defnyddiwn yr iawnderau yma’n ddyfal, gan weithredu’n uniongyrchiol a heddychlon er mwyn sefydlu ein hamcanion a hybu ein gwerthoedd.

Erthyglau diweddar. Cyfiawnder cymdeithasol yw cyfiawnder hinsawdd. Hiroshima-Nagasaki gweithio tuag at. Ein bwriad yw agor ddechrau mis Medi. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am archebion yn y dyfodol, cysylltwch â ni yn y ffordd arferol trwy Facebook, e-bost neu negesydd.

Os ydych chi'n cerdded eich ci, Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n clirio ar ôl eich ci, ac yn cadw cŵn ar. Gweledigaeth a gwerthoedd Ein gweledigaeth. Ein gweledigaeth yw darparu tai fforddiadwy a chefnogi cymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau rhagorol i denantiaid a chwsmeriaid.

Hwn yw ein nod, a bwriad popeth a wnawn yw dod â ni’n agosach at ei gyrraedd. Mae’r hyn a olygwn wrth dair elfen ein gweledigaeth yn cael ei egluro isod. Ein bwriad nawr yw mynd ati i ddiogelu’r mudiad trwy gynllunio at ddyfodol cynaliadwy a defnyddio ein egni, ein ymrwymiad a'n gwerthoedd i helpu Cymru i ymdopi â’r argyfwng hwn.

Due to the current situation in Wales regarding the Coronavirus, we’ve made the following decisions for the health and wellbeing of our members, staff and. Ein bwriad nawr yw mynd ati i ddiogelu’r mudiad trwy gynllunio dyfodol cynaliadwy a defnyddio ein egni, ein ymrwymiad a'n gwerthoedd i helpu Cymru i ymdopi â’r argyfwng hwn.

ein holl blant a phobl ifanc yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd: › yn canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn › yn trafod materion cyfoes ar sail eu gwybodaeth a’u gwerthoedd › yn deall ac yn arfer eu cyfrifoldebau a’u hawliau dynol a democrataidd › yn deall ac yn ystyried effaith eu.

Isod, amlinellir ein canllawiau cyffredinol ar gyfer dethol cynnyrch ar gyfer ei lansio. —Bydd cynnyrch unigryw ac a chefnogol yn cael blaenoriaeth. —Cynhyrchion sy’n cyd-fynd â gweledigaeth, gwerthoedd ac amcanion ein brand cenedlaethol.

—Dylai cynnyrch ategol fod yn aeddfed ac yn barod i’w farchnata ar gyfer Hydref drwy ein cwmni partneriaeth Y Prentis.

Rydym yn parhau i gryfhau sut rydym yn cael ein llywodraethu er mwyn medru cyflenwi ein pwrpas a byw ein gwerthoedd a chanolbwyntio ar ragoriaeth weithredol ar draws y gyfundrefn gyfan. I gefnogi hyn, a gyda’r bwriad o fod yn gyflogwr da bob amser, byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein pobl a chreu.

Strategaeth Bwriad a Gweledigaeth. Ein nod yw creu cyflogaeth ansawdd uchel a chynaliadwy trwy gyflwyno hyfforddiant i unigolion, cyflogwyr a chymunedau ledled Cymru. Ein Bwriad. Cyflwyno sgiliau a datblygu gweithlu amrywiol ar gyfer dyfodol cynaliadwy Cymru. Ein gwerthoedd. Ymroddedig i. ADOLYGIAD BLYNYDDOL GWELEDIGAETH.

BWRIAD. GWERTHOEDD. Cymru sydd â sector wirfoddol a chymunedol sy’n ffynnu, lle mae pobl leol yn. GWERTHOEDD EIN CYNGOR Cefnogol Teg Effeithiol. 3 CYNNWYS Tudalen Rhagair 4 1.

Cyflwyniad 5 2. Dewis ein hamcanion gwella a lle ar gyfer /18 7 Maen nhw’n mynegi’n glir ein bwriad o addasu’r ffordd yr ydym yn gweithio gyda chymunedau lleol i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a chynaliadwy i Dorfaen. ein hamcan llesiant.Byddwn yn ei gwneud yn hawdd i chi gysylltu â ni a byddwn yn rhoi gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol bob amser.

Ein nod yw sicrhau y bydd yr un cyntaf y byddwch yn siarad ag ef neu hi yn datrys eich ymholiad. Os nad yw’n gallu eich helpu chi byddwn yn dod o hyd i’r un iawn a fydd yn gallu helpu. Byddwn yn gosod safonau a byddwn yn dweud wrthych sut yr ydym yn cyflawni’r safonau hynny.Diolch yn fawr iawn.

Diolch am y gwahoddiad. Rŷm ni, wrth reswm, yn falch i fod yma. O ran ein blaenoriaethau ni, mae hynny wedi cael ei amlinellu yn ein cynllun strategol ni, sydd wedi cael ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru, ac mae'r cynllun strategol yn nodi'n glir iawn mai ein bwriad ni ydy dilyn y llwybr digidol, ac mae gennym ni ein swyddogaethau craidd fel llyfrgell genedlaethol.